Regulamin sklepu internetowego
www.smart-technologie.pl

Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez sklep internetowy działający pod adresem www.smart-technologie.pl, prowadzony przez Jarosława Szkaradka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „SMART – EKO Jarosław Szkaradek”, ul. Agatowa 18/47 30-789 Kraków NIP 734-161-68-69

Postanowienia ogólne

1. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.smart-technologie.pl jest zapoznanie się przez Kupującego z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
2. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Każdorazowo składane zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
4. Kupującego obowiązuje wersja Regulaminu dostępna na stronie www.smart-technologie.pl w dacie składania zamówienia.
5. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.smart-technologie.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ewentualnych błędów systemu informatycznego sklepu internetowego www.smart-technologie.pl.

Składanie zamówienia

1. Informacje prezentowane w ramach sklepu internetowego www.smart-technologie.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący dokonując zamówienia składa ofertę zakupu określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu zamieszczonym w sklepie internetowym www.smart-technologie.pl. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie przyjęcia i potwierdzenia zamówienia przez prowadzącego sklep internetowy.
2. Zamówienia w sklepie internetowym mogą być składane jedynie przez przedsiębiorców i wyłącznie w ramach prowadzonych przez nich działalności gospodarczych.  
3. Kupujący może złożyć zamówienie jako klient zarejestrowany (posiadający konto klienta) lub dokonać zamówienia bez rejestracji. Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się przez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www.smart-technologie.pl.
4. Złożenie zamówienia następuje przez potwierdzenie jego treści i zaakceptowanie regulaminu przez Kupującego.
5. Zamówienia składane poprzez sklep internetowy można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
6. Obsługa zamówień jest wykonywana w dni robocze w godzinach 8:00-16:00.

Przyjęcie i realizacja zamówienia

1. Zamówienia składane w sklepie internetowym www.smart-technologie.pl są realizowane wyłącznie na terenie Polski.
2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w formie wiadomości e-mail kierowanej na adres podany przez Kupującego podczas rejestracji lub w formularzu zamówienia, w której podane zostaną również dalsze instrukcje postępowania, w tym w razie wyboru sposobu płatności w formie przelewu, dane Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty. Brak zapłaty przez Kupującego ceny zamówienia w terminie 7 dni od daty przyjęcia zamówienia, będzie skutkowało jego anulowaniem.
3. Sprzedawca może odmówić przyjęcia zamówienia w przypadku:
a) braku dostępności zamówionego towaru,
b) gdy przebieg wcześniejszych zamówień podważa wiarygodność i rzetelność Kupującego,
o czym niezwłocznie informuje Kupującego.
4. W razie częściowej niedostępności zamówionych towarów oraz nieskorzystania przez Sprzedawcę z prawa do odmowy przyjęcia zamówienia, Kupujący może dochodzić częściowej realizacji zamówienia (w zakresie pozostałych produktów), wydłużenia czasu oczekiwania albo rezygnacji z całości zamówienia.
5. Realizacja zamówienia w przypadku płatności za pobraniem następuje po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia, a przypadku pozostałych sposobów płatności po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia oraz zaksięgowaniu płatności na rachunku Sprzedawcy.
6. Towar dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich w określonych przez nie terminach, które są wskazane na stronach internetowych tych przewoźników. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie lub brak dostawy towaru z powodu podania przez Kupującego nieprawidłowych lub niepełnych danych.
7. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Kupujący przystąpi do zbadania kompletności zamówienia oraz stanu opakowania, tj.  czy nie uległo uszkodzeniu lub nie nosi śladów otwarcia. W przypadku stwierdzenia niezgodności doręczonej przesyłki z treścią zamówienia bądź naruszenia opakowania Kupujący sporządzi protokół szkody oraz niezwłocznie zawiadomi o tym Sprzedawcę. Zaniechanie przez Kupującego niniejszych czynności może mieć negatywny wpływ na wynik rozpoznania roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia lub utraty towaru w trakcie transportu.
8. Wydanie towaru może nastąpić również w miejscu wykonywania działalności Sprzedawcy - tzw. odbiór osobisty - pod adresem: ul. Domagały 1, 30-741 Kraków, od poniedziałku do piątku od godzi. 8:00 do godz. 16:00. Odbiór osobisty możliwy tylko po wcześniejszym telefonicznym potwierdzeniu dostępności towaru.

Płatności

1. Kupujący nabywa towar za cenę wskazaną na stronie sklepu internetowego www.smart-technologie.pl, obowiązującą w dniu złożenia zamówienia.
2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.smart-technologie.pl są cenami brutto podanymi w walucie PLN (zawierają podatek VAT).  Ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy, które są podane Kupującemu przy składaniu zamówienia. Na całkowitą cenę zamówienia składa się cena towaru oraz koszty dostawy.
3. Sklep internetowy www.smart-technologie.pl akceptuje następujące formy płatności:
a) przelew na konto Sprzedawcy,
b) poprzez system Przelewy24.
4. Sprzedawcy przysługuje prawo dokonywania zmian w cenach produktów oraz organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Skorzystanie przez Sprzedawcę z niniejszego uprawnienia nie ma wpływu na zamówienie złożone przed datą zmiany warunków sprzedaży, w tym cenę określonego towaru.

Gwarancja i rękojmia

1. Produkty sprzedawane w sklepie internetowym posiadają gwarancję producenta. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Reklamacje, z tytułu niezgodności towarów z umową sprzedaży lub gwarancji producenta można składać jedynie względem producenta produktu, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz kartą gwarancyjną produktu.
2. Sprzedawca ponosi wobec kupującego odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
3. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać przesłane na adres: SMART-EKO Jarosław Szkaradek, ul. Domagały 1, 30-471 Kraków lub przesłane na adres e-mail: sklep@smart-technologie.pl.
4. Reklamacja produktu zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Kupujący zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie. 

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem baz danych osobowych w rozumieniu RODO jest Sprzedawca - Jarosław Szkaradek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „SMART – EKO Jarosław Szkaradek”, przy ul. Agatowa 18/47 30-789 Kraków NIP 734-161-68-69.
3. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych obowiązujące u Sprzedawcy zostały określone w Polityce Prywatności.

Opinie o sklepie Smart-Technologie.pl

1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane zgodnie z niniejszym regulaminem zawierane są w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Spory wynikające w związku z wykonywaniem zawartych umów sprzedaży będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
4. Regulamin został opublikowany w dniu 02.12.2018 r.

check Produkt został dodany do porównania.