POLITYKA PRYWATNOŚCI WRAZ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów i Kontrahentów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym, w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, ustanowiliśmy politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych i statystycznych.

Kto jest Administratorem Państwa Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jarosław Szkaradek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „SMART – EKO Jarosław Szkaradek”, ul. Agatowa 18/47 30-789 Kraków NIP 734-161-68-69, zwana dalej Administratorem. Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail:  sklep@smart-technologie.pl

Cele, podstawy, zakres oraz okres przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem wykonywanej działalności, Administrator przetwarza dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

Zakres przetwarzanych danych

Obsługi zamówienia, wykonania umowy

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

- imię i nazwisko;
- firma Usługobiorcy lub Klienta,
- numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta
- adres poczty elektronicznej;
- numer telefonu kontaktowego;
- adres dostawy
- adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),

Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda)

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

- imię i nazwisko,
- adres poczty elektronicznej

Prowadzenie ksiąg podatkowych lub rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

- imię i nazwisko,
- adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),
- nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec niego

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata)

- Imię i nazwisko;
- firma Usługobiorcy lub Klienta,
- numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta;
- numer telefonu kontaktowego;
- adres poczty elektronicznej;
- adres dostawy
- adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy);

Utrzymywania, wyświetlania strony internetowej, wykorzystania cookies oraz administrowania stroną internetową i badania aktywności jej użytkowników

 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f i a RODO

Dane wykorzystywane są w zakresie i na podstawie Pani/Pana zgody lub właściwych przepisów prawa, w tym prawa telekomunikacyjnego lub prawa wspólnotowego. Przepisy te określają, kiedy przetwarzanie danych wymaga zgody użytkownika serwisu. Opisują również sposób jej udzielenia lub odwołania.

- numer IP
- numery urządzenia
- data i czas serwera
- informacje o przeglądarce internetowej
- informacje o systemie operacyjnym
- oraz inne dane.

Dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Administratora. Zarządzanie stroną internetową bez użycia serwera i bez automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Wszystkie zbierane dane są pełni anonimowe i nie służą identyfikacji danych osobowych użytkowników Internetu.

świadczenie usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta Klienta w sklepie internetowym

Artykuł 6 ust. 1 lit. a i f RODO

Dane wykorzystywane są w zakresie i na podstawie Pani/Pana zgody.  

- imię i nazwisko;
- firma Usługobiorcy lub Klienta,
- numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta
- adres poczty elektronicznej;
- numer telefonu kontaktowego;
- adres dostawy
- adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),

 

Obsługi wysłanego przez Klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego zapytania

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda)

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

- imię i nazwisko,
- adres poczty elektronicznejWymóg podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne i zależy od Pani/Pana decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby złożyć zamówienie, przesłać zapytanie czy do otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną. Pragniemy podkreślić, iż przekazywanie danych nie stanowi zagrożeń dla wolności i prywatności osób, ponieważ konieczność ich udostępnienia jest niezbędna w celu wykonania umowy, odpowiedzi na Pani/Pana zgłoszenia czy przesłania wiadomości handlowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Odbiorcy danych osobowych

Dla prawidłowego funkcjonowania Administratora, w tym dla realizacji zawieranych umów z Klientami konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. podmiot prowadzący obsługę kadrowo-księgową). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Administratora mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
1. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
2. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.


Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora). Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez:
• wysłanie maila bezpośrednio do Administratora na adres: sklep@smart-technologie.pl
lub
• wysłanie swojego żądania w formie pisemnej na adres siedziby Administratora: Jarosław Szkaradek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „SMART – EKO Jarosław Szkaradek”, ul. Agatowa 18/47 30-789 Kraków


Informacja o plikach cookies, dane eksploatacyjne, analityka

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej naszą stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający). Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies, można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych:
• zapewnianie bezpieczeństwa
• wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej
• stan sesji
• tworzenie statystyk
• korzystanie z funkcji społecznościowych.
Co ważne, wiele plików Cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.
Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności etc.


Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona odpowiednia informacją zamieszczoną na naszej stronie internetowej.
3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia rozpoczęcia działalności sklepu internetowego tj. od 1.12.2018r.

Ta strona została stworzona przy użyciu oprogramowania open source PrestaShop ™.

check Product added to compare.